• Arhar Holdt, Š., Kosem, I., & Logar Berginc, N. (2012). Izdelava korpusa Gigafida in njegovega spletnega vmesnika. Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije. Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
 • Arhar, Š. (2009). Učni korpus SSJ in leksikon besednih oblik za slovenščino. Jezik in slovstvo, 54(3-4), 43–56. Retrieved from www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Spela-Arhar.pdf
 • Bizjak Končar, A., Dobrovoljc, H., Dobrovoljc, K., Logar Berginc, N., Kocjančič, P., Krek, S., & Rozman. (2011). Slogovni priročnik: Sporazumevanje v slovenskem jeziku: Kazalnik 17 – Standard za korpusno analizo težav pri tvorbi besedil. [s. l.].
 • Dobrovoljc, H., & Krek, S. (2011). Normativne zadrege – empirični pristop. In S. Kranjc (Ed.), Meddisciplinarnost v slovenistiki (pp. 89–97). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Erjavec, T., Fišer, D., Krek, S., & Ledinek, N. (2010a). Jezikovni viri projekta JOS. In T. Erjavec & J. Žganec Gros (Eds.), Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010 (pp. 42–48). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
 • Erjavec, T., Fišer, D., Krek, S., & Ledinek, N. (2010b). The JOS linguistically tagged corpus of Slovene. LREC 2010, 7th International Conference on Language Resources and Evaluations, 19-21 May 2010, Valetta, Malta. (pp. 1806–1809). [s. l.]: [s. n.].
 • Erjavec, T., & Krek, S. (2008a). Oblikoskladenjske specifikacije in označeni korpusi JOS. In T. Erjavec & J. Žganec Gros (Eds.), Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008 (pp. 49–53). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
 • Erjavec, T., & Krek, S. (2008b). The JOS morphosyntactically tagged corpus of Slovene. 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakech, Morocco, May 26 – June 1, 2008. LREC 2008: proceedings (pp. 322–326). Marrakech: ELRA.
 • Gantar, P. (2009). Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku. Jezik in slovstvo, 54(3-4), 71–94.
 • Gantar, P., Grabnar, K., Kocjančič, P., Krek, S., Pobirk, O., & Rejc, R. (2009). Standard za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni bazi (kazalnik 6): projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku: specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino. Kamnik.
 • Gantar, P., Grabnar, K., Kocjančič, P., Krek, S., Pobirk, O., Rejc, R., Šorli, M., et al. (2009). Opis analize referenčnega korpusa (kazalnik 5): projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku: specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino. Kamnik.
 • Gantar, P., & Krek, S. (2009a). Slovene Lexical Database “Communication in Slovene” project (predstavitev eLEX). Louvain-la-Neuve.
 • Gantar, P., & Krek, S. (2009b). Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati, pojasniti, razložiti? In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (pp. 151–159). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Gantar, P., & Krek, S. (2009c). Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati, pojasniti, razložiti? (predstavitev). Ljubljana.
 • Gantar, P., & Krek, S. (2009d). Slovene Lexical Database “Communication in Slovene” project (predstavitev Mondilex). Bratislava.
 • Gantar, P., & Krek, S. (2009e). Slovene Lexical Database: “Communication in Slovene” project (predstavitev eLEX; “squeeze”). Louvain-la-Neuve.
 • Gantar, P., & Krek, S. (2011). Slovene Lexical Database. In D. Majchráková & R. Garabík (Eds.), Natural language processing, multilingualilty: sixt international conference, Modra, Slovakia, 20-21 October 2011: proceedings. (pp. 72–80). [Brno]: Tribun EU.
 • Kocjančič, P. (2008). Los datos lingüísticos y las herramientas de análisis en la elaboración de diccionarios: una condición sine qua non en la lexicografía moderna (predstavitev). Málaga.
 • Kocjančič, P. (2010). Los datos lingüísticos y las herramientas de análisis en la elaboración de diccionarios: una condición sine qua non en la lexicografía moderna. In M. A. Castillo Carballo & J. M. García Platero (Eds.), La lexicografía en su dimensión teórica (pp. 351–369). Málaga: Universidad de Málaga.
 • Kocjančič, P., & Zaranšek, P. (2008). The Slovene Lexical Database: The Organizing Principles of the Argument Structure. In A. Sánchez Pérez & P. Cantos Gómez (Eds.), A survey on corpus-based research = Panorama de investigaciones basadas en corpus. Murcia: AELINCO, Asociación Espanola de Lingüística de Corpus.
 • Kocjančič, P., & Zaranšek, P. (2009). The Slovene Lexical Database: The Organizing Principles of the Argument Structure (predstavitev). Murcia.
 • Kosem, I. (2010a). Something for teachers and something for learners: the design of a user-tailored concordancer for Slovene Corpora (povzetek). Teaching and Language Corpora (TALC8) conference (p. 20). Brno.
 • Kosem, I. (2010b). User-friendly concordancers for corpora of Slovene (predstavitev). Varšava.
 • Kosem, I. (Ed.). (2012). Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop.
 • Kosem, I., & Može, S. (2011). Rešitve slovničnih zagat na dosegu miške: analiza napak v besedilih učencev in dijakov za potrebe elektronskega slovničnega vira. In S. Kranjc (Ed.), Meddisciplinarnost v slovenistiki (pp. 249–257). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Kosem, I., Rozman, T., & Stritar, M. (2012). How do Slovenian primary and secondary school students write and what their teachers correct: a corpus of student writing. Proceedings of The Corpus Linguistics Conference 2011 , Birmingham, 20-22 July 2011. Birmingham.
 • Krek, S. (2008). Framenet in slovenščina. Jezik in slovstvo, 53(5).
 • Krek, S. (2009). Od SSKJ do spletnega portala standardne slovenščine. Jezik in slovstvo, 54(3-4), 95–113.
 • Krek, S. (2012). Spletni portal: Slogovni priročnik. Zbornik Slavističnega kongresa.
 • Krek, S., & Arhar, Š. (2010). Slovenski besedilni korpusi: kako v razred ? Sodobna pedagogika, 1, 224–241.
 • Krek, S., & Erjavec, T. (2009a). Standardised Encoding of Morphological Lexica for Slavic Languages. In V. Shyrokov & L. Dimitrova (Eds.), Organization and development of digital lexical resources : proceedings / MONDILEX Second Open Workshop, Kyiv, Ukraine, 2-4 February, 2009 (pp. 24–29). Kijev: National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrainian Lingua-Information Fund.
 • Krek, S., & Erjavec, T. (2009b). Standardised Encoding of Morphological Lexica for Slavic Languages (predstavitev). Kijev.
 • Logar Berginc, N., Grčar, M., Brakus, M., Erjavec, T., Arhar Holdt, Š., & Krek, S. (2012). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina; Fakulteta za družbene vede.
 • Logar Berginc, N., & Kosem, I. (2011). Gigafida – the new corpus of modern Slovene: what is really in there? (predstavitev). Dubrovnik.
 • Logar Berginc, N., & Krek, S. (2010). New Slovene corpora within the “Communication in Slovene” project (predstavitev). Varšava.
 • Logar Berginc, N., & Šuster, S. (2009). Gradnja novega korpusa slovenščine. Jezik in slovstvo, 54(3-4), 55–68.
 • Pobirk, O., & Šuster, S. (2009). The SSJ Corpus in the Context of Slovene Reference Corpora (predstavitev). Łódź.
 • Rozman, T. (2012). Jezikovni pouk slovenščine: model (za) nove generacije. Zbornik Slavističnega kongresa.
 • Rozman, T., & Krapš Vodopivec, I. (2010). Nova didaktika in Korpus usvajanja slovenščine = New Didactics and Disseminate Corpus of Slovenian. In A. Lenarčič, M. Kosta, & K. Blagus (Eds.), Zbornik: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT – SIRIKT, Kranjska Gora, 14.-17. april 2010, 14th-17th April 2010 (pp. 163–164). Ljubljana: Miška.
 • Rozman, T., Krapš Vodopivec, I., Stritar, M., & Kosem, I. (2012). Empirični pogled na pouk slovenskega jezika. Ljubljana: Trojina. Retrieved from http://demo2.slovenscina.eu/objave/knjige#empiricnipogled
 • Rozman, T., Stritar, M., Krapš Vodopivec, I., Kosem, I., & Krek, S. (2010). Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika: sporazumevanje v slovenskem jeziku. Ljubljana.
 • Stabej, M. (2009). Slovarji in govorci: kot pes in mačka? Jezik in slovstvo, 54(3-4), 115–138. Retrieved from http://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Marko-Stabej.pdf
 • Verdonik, D. (2011). Govorni korpus kot lektorjev priročnik. Slavistika v regijah – Maribor: Zbornik Slavističnega društva Slovenije (pp. 171–173). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.
 • Verdonik, D., & Zwitter Vitez, A. (2011). Slovenski govorni korpus Gos. Ljubljana: Trojina. Retrieved from http://www.trojina.si/vsebine/58/Knjige
 • Verdonik, D., Zwitter Vitez, A., Romih, M., & Krek, S. (2010). Konkordančnik za govorni korpus GOS. In T. Erjavec & J. Žganec Gros (Eds.), Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010 (pp. 12–15). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.
 • Yeroshina Pobirk, O., Zaranšek, P., & Šuster, S. (2009). Besedne skice za slovenščino. Kritični pogled. In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (pp. 413–422). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Retrieved from www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Yeroshina_Zaransek_Suster.pdf
 • Zemljarič Miklavčič, J., Stabej, M., Krek, S., & Zwitter Vitez, A. (2009). Kaj in zakaj v referenčni govorni korpus slovenščine. In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (pp. 423–428). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Retrieved from http://www.korpus-gos.net/Content/Static/Kaj_in_zakaj_v_referencni_govorni_korpus_slovenscine.pdf
 • Zwitter Vitez, A. (2011). Korpus Gos in njegova uporaba v raziskovalne, didaktične in ljubiteljske namene. In S. Kranjc (Ed.), Meddisciplinarnost v slovenistiki – Obdobja 30 (pp. 559–564). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Zwitter Vitez, A., Zemljarič Miklavčič, J., Stabej, M., & Krek, S. (2009). Načela transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem govornem korpusu slovenščine. In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (Vol. 28, pp. 437–442). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Šorli, M. (2011a). Pragmatic Components in the Slovene Lexical Database Meaning Descriptions. In I. Kosem & K. Kosem (Eds.), Electronic lexicography in the 21st century [Elektronski vir] : new applications for new users : proceedings of eLex 2011, 10-12 November 2011, Bled, Slovenia. (pp. 251–259). Ljubljana: Trojina.
 • Šorli, M. (2011b). Pragmatic Components in the Slovene Lexical Database Meaning Descriptions (predstavitev). Bled.